Privacy Policy

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Bungalow Putten streeft ernaar om uw privacy
zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons
aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring
informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.


Categorieën persoonsgegevens


Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde
( persoons-)gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij Bungalow Putten in het kader van
de uitvoering van een huurovereenkomst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • gegevens betreffende uw reservering
 • gegevens betreffende uw huurwensen
 • gegevens betreffende uw huurovereenkomst;
 • betalingsgegevens;

Grondslag voor gegevensverwerking


Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis
van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1
sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw
persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren
van onze huurders over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag
is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.
Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:

 • Het aanmaken van uw dossier om uw reservering te kunnen boeken;
 • Het inplannen van een reservering;
 • Het bijhouden van uw huurdossier;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het versturen van een nieuwsbrief
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
 • Plaatsen van uw gastenreview op de website;

Aangifte toeristenbelasting;


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar
zelf ( schriftelijk ) toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw
toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de huurovereenkomst tussen u en
ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen


Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en
cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke
verplichting. Voor het bewaren van uw gegevens hanteren wij de ( fiscale ) wettelijke
bewaartermijn van 7 jaar. Wij houden, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die
voortvloeien uit andere wetgeving.


Beveiligingsmaatregelen


Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligings-
maatregelen getroffen.
Bungalow Putten werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging en er is een
privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.
Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Onze website heeft nauwelijks verwijzingen ( hyperlinks ) opgenomen naar websites van
derden. Wij maken u er op attent dat wanneer u websites van anderen bezoekt, de
voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u
aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik
van maakt.


Het gebruik van cookies


Voor het functioneren van onze website maken wij zeer beperkt gebruik van cookies.
Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen
worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de
bezoeker: dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende
soorten. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst
aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de
handleiding van uw browser.


Uw rechten


Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u
kunt doen uitvoeren. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens.
Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om
de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen
een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de
gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een
e-mail te sturen aan het mailadres van Bungalow Putten of telefonisch contact met ons op te
nemen. Wij streven ernaar om binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.


Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens


Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan,
dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De
contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-
persoonsgegevens


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Eventuele wijzigingen zullen via onze
website bekend gemaakt worden.
Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring, dan
kunt u hierover contact met ons opnemen.


Bungalow Putten

p/a Krachtighuizerweg 29d
3881 PC Putten
0655-540909


www.bungalowputten.nl
info@bungalowputten.nl


Putten, 25 mei 2018